Analyse af klassisk musik

  • anders 

Her er nogle spørgsmål, man kan stille i en analyse af klassisk musik: Hvilken genre er værket? Er det f.eks. en opera, en symfoni, kammermusik,vokalmusik eller en solokoncert? Hvilke instrumenter indgår i musikstykket?

Form

De fleste musikstykker er formet af forskellige afsnit ud fra et princip om gentagelse og kontrast. En strofisk form har kun et enkelt afsnit, hvor afsnittet gentages alt efter antal vers. Viser og sange er ofte i strofisk form. En menuet er en form, hvor man sætter afsnit sammen efter hinanden som f.eks. en todelt AB-form. ABA-formen kendes fra oratorier og operaer og kaldes også for da capo-arien. ABA-formen har to hovedafsnit, hvor man til sidst repeterer første afsnit. En rondo er en kæde af afsnit, hvor hvert enkelt afsnit vender tilbage mellem nye afsnit. Sonateformen har 3 dele: Ekspositionsdelen, Gennemføringsdel og Reprise.

Melodi, tema og klang

En melodi eller et tema er ofte opbygget over nogle afsnit (fraser), som er sammensat af nogle små dele (motiver). Temaer kan f.eks. være hele melodier, eller det kan være et tema, som på skift kommer i forskellige stemmer. Analyser også intervaller og rytme samt hvilken grundidé, komponisten har arbejdet ud fra.

Satsopbygning

I analysen af satsopbygning ser man på, hvilken hovedtype der er tale om: Unison, homofoni eller polyfoni. Unison betyder enstemmig, og at alle instrumenter og sangere synger eller spiller den samme melodi. Homofoni (ensartet) betyder, at der er én melodi med akkompagnement, som fører an. Akkompagnementet kan enten følge melodiens rytme eller der kan være akkorder udlagt i en anden rytme bag melodien. Polyfoni betyder, at stemmerne i satsen har deres egen melodi.

Tonalitet og harmonik

Hvilke tonearter er stykket skrevet i? Ofte er de forskellige formled i forskellige tonearter, og der kan også skiftes toneart (moduleres) undervejs. Tonearten findes ved at se på fortegn, skalaer og ved akkordanalyse. Størstedelen af den musik som er komponeret i 1600-1900-tallet er baseret på funktionsharmonikken og dur-mol tonaliteten.

Perspektivering

Hvilken historisk kontekst indgår musikstykket i, og hvilke kulturelle strømninger er det påvirket af?